Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Adjudicació de places

A Palma, conformen l’oferta de places de les escoles d’infants de titularitat pública:

 • 11 ESCOLES d’INFANTS MUNICIPALS (PMEI) amb una capacitat màxima de 1042 places.
 • 1 ESCOLA INFANTIL DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ (CAIB) amb una capacitat màxima de 52 places.
Criteris per a adjudicar places vacants
Places vacants:

Del total de places ofertes:

 • Un 30% es destina a places (PAS). Per a acreditar la sol·licitud de plaça vinculada a programes d’atenció i seguiment sociofamiliar (PAS) primer s’ha d’haver contactat amb l’Equip Tècnic Sociofamiliar del PMEI.
 • A cada aula es reserva una plaça per a infants amb necessitats educatives especials (NEE). Per a acreditar la sol·licitud de plaça amb NEE primer s’ha d’haver contactat amb l’EAP (Equip d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Educació).

Aula de 0 a 1 any:
D’un curs per a l’altre tots els infants promocionen, per la qual cosa s’ofereixen totes les places.

 • 1 plaça reservada per a sol·licituds d’infants amb necessitats educatives especials (NEE).
 • 2 places reservades per a sol·licituds de plaça associades a programes d’atenció i seguiment sociofamiliar (PAS)
 • La resta de places es cobriran per via ordinària.

Termini per a cobrir les places que es produeixin durant el curs: fins a 22 d’abril 2024.

Aula d’1 a 2 anys:
En aquestes aules, hi promocionen tots els infants que el curs anterior estaven matriculats a les aules de 0 a 1 any. Les places vacants seran les que no queden ocupades per aquests infants.

Ràtio màxima: 12 places.

 • 1 plaça per a sol·licituds d’infants amb necessitats educatives especials (NEE).
 • 4 places per a sol·licituds de plaça associades a programes d’atenció i seguiment sociofamiliar (PAS)
 • La resta de places es cobriran per via ordinària

Termini per a cobrir les places que es produeixin durant el curs: fins a 22 d’abril 2024. 

Aula de 2-3 anys:
En aquestes aules, hi promocionen tots els infants que el curs anterior estaven matriculats a les aules d’1 a 2 anys. Les places vacants seran les que no queden ocupades per aquests infants.

Ràtio màxima: 18 places

 • 1 plaça per a sol·licituds d’infants amb necessitats educatives especials (NEE).
 • 5 places per a sol·licituds de plaça associades a programes d’atenció i seguiment sociofamiliar (PAS)
 • La resta de places es cobriran per via ordinària.

Termini per a cobrir les places que es produeixin durant el curs: fins a 22 d’abril 2024.

Adjudicació de places (amb necessitats educatives especial/quota reduïda/quota ordinària) DURANT i FORA del termini de sol·licitud de plaça

A partir de la promoció dels infants se sabran les places buides que queden a cada aula. L’admissió d’infants a cada grup d’edat depèn de les places vacants de l’aula que els corresponen per edat.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió, només es manté vigent la llista d’espera del centre triat en primera opció.

Un cop acabat el període de matriculació dins termini, les places vacants que es generin es cobriran de la següent manera:

 • Els alumnes que no han obtingut plaça durant el procés d’admissió formaran part de les llistes d’espera. A mesura que es cobreixin les vacants, les llistes d’espera s’aniran actualitzant durant tot el curs.
 • Per a cobrir aquestes vacants s’utilitzarà un sistema d’avís telefònic i/o correu electrònic. Si al tercer dia no es rep la confirmació de matrícula s’anul·larà la sol·licitud i se n’avisarà la família per a donar pas al següent infant de la llista d’espera.
 • En haver finalitzat el termini de sol·licitud de plaça, qualsevol persona pot presentar una sol·licitud per a optar a una possible plaça. Les peticions així presentades es consideren fora de termini i se situaran per ordre cronològic darrere de les sol·licituds que hi haurà a la corresponent llista d’espera de les que s’han presentat dins el termini.

Places per a infants amb necessitats educatives especials (NEE)

 • S’adjudicaran a les sol·licituds que hagin obtingut major puntuació (aplicant el barem de puntuació normatiu) i que hagin sol·licitat aquella escola dins el termini preestablert.
 • Si a l’acabament del procés d’admissió dins termini no hi ha cap sol·licitud amb NEE la plaça es cobrirà amb una sol·licitud ordinària.
 • Si durant el curs es produeix una baixa en una aula en què en el seu moment alguna plaça amb NEE es va cobrir amb una sol·licitud de via ordinària perquè no hi havia sol·licituds amb NEE, aquesta plaça es cobrirà, d’acord amb els següents criteris:
  1. Amb sol·licituds amb NEE de la llista d’espera dins termini.
  2. Amb sol·licituds amb NEE de la llista d’espera fora de termini.
  3. Amb sol·licituds amb quota ordinària de la llista d’espera dins termini.
  4. Amb sol·licituds amb quota ordinària de la llista d’espera fora de termini.

Places vinculades a programes d’atenció i seguiment sociofamiliar (PAS)

Aquestes places es cobriran seguint el mateix criteri/ordre que les places amb NEE.

Places ordinàries (PO)

Es cobriran amb les sol·licituds que dins termini hagin obtingut major puntuació (aplicant el barem de puntuació normatiu) i hagin sol·licitat aquella escola.

Pèrdua de plaça

Si hi ha sol·licituds que obtinguin plaça i no facin efectiva la matrícula en el termini indicat, seran donades de baixa i la plaça s’oferirà a la primera sol·licitud de les llistes d’espera que correspongui en funció de la característica de la plaça.