Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ORGANITZACIÓ

Calendari i horari

Calendari escolar
  • El curs comença el 8 de setembre de 2023; tot tenint en compte l’inici escalonat dels infants a partir del Calendari d’acollida i adaptació establert per a cada centre, amb les següents dates orientatives pels infants de nova incorporació:
    • Del 8 al 15 de setembre. Període d’entrevistes i acollida amb famílies. Abans de l’inici d’aquest període, en rebreu informació amb major detall a través de contacte telefònic per part del centre.
    • Del 18 al 23 de setembre. Període d’adaptació a l’escola d’infants. Abans de l’inici d’aquest període, en rebreu informació amb major detall a través de l’entrevista individualitzada que mantindreu amb la tutora de l’infant.Per a més informació vegeu l’apartat Periode d’acollida i adaptació 
  • Les escoles infantils del PMEI estan obertes de dilluns a divendres, llevat dels festius.
  • El calendari de cada curs es fitxa tenint en compte: els festius locals i nacionals, les vacances escolars (Nadal i Pasqua) que recull el calendari de la Conselleria d’Educació, els dies de lliure elecció del centre i la festa escolar unificada. El darrer dia lectiu abans d’aquests períodes de vacances (Nadal i Pasqua), l’escola tanca a les 13 h, així que aquests dies la darrera sortida serà després de dinar.
  • El curs finalitza el divendres 28 de juny de 2024 i el Servei d’Estiu s’ofereix de l’1 al 12 de juliol, seguint el mateix horari del curs escolar. .
Horari

De 7.30 a 8.30 h. Servei d’Acollida de Matí. Per a utilitzar aquest servei s’ha de sol·licitar al centre a partir de l’inici de curs i serà necessari justificar documentalment la seva necessitat per motius laborals, de salut o de protecció al menor.

De 8.30 a 15.00 h. Servei General. Entrada progressiva fins a les 9.30h; per a evitar aglomeracions, les entrades i les sortides del centre es realitzaran de forma flexible, escalonada i/o pactada amb el seu equip docent. De les entrades posteriors, per motius degudament justificats, se n’ha d’avisar el centre prèviament.

De 15 a 16.00 h. Servei d’Horabaixa. Per a utilitzar aquest servei s’ha de sol·licitar al centre a partir de l’inici de curs i serà necessari justificar documentalment la seva necessitat per motius laborals, de salut o de protecció al menor. Si en el moment de la sortida, els tutors legals, que tenen la guàrdia i la custòdia, deleguen una altra persona major d’edat perquè reculli el seu infant, ho han d’autoritzar per escrit. Si a un infant l’han de recollir germans/es o familiars menors de 18 anys, és indispensable fer un descàrrec de responsabilitat. L’edat mínima del familiar menor autoritzat és de 16 anys. Vegeu l’apartat Impresos i Autoritzacions.

Qualsevol modificació de l’horari d’entrada o sortida s’ha de comunicar prèviament a la direcció o a la persona referent de l’aula. En cas d’haver d’acudir als serveis mèdics es pot arribar a l’escola com a màxim a les 11h, per a respectar l’hora del dinar i la migdiada dels infants.

D’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, publicada al BOIB núm. 53, de dia 20 d’abril de 2013, el temps de permanència màxima dels infants al centre no ha de superar les vuit hores diàries, llevat de casos excepcionals, que s’han de justificar i estudiar cada cas, sempre prioritzant les necessitats i els drets de l’infant.