Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal?

Responsable: Patronat Municipal d’Escoles d’Infants (en endavant, PMEI)
NIF: P5704002D
Domicili: Plaça Nova de la Ferreria, 2, 07002 Palma
Contacte delegat de protecció de dades: delegat.protecciodedades@palma.cat

Amb quines finalitats tractem la vostres dades de caràcter personal?

La informació que tractam al PMEI és la necessària per a:

 • Valorar les sol·licituds i gestionar els serveis propis de les escoles d’infants de Palma i dels seus serveis o gestions complementàries (p.e. subvencions,  administració de llet materna, ajudes de menjador).
 • Atendre i mantenir informats els pares, mares i tutors legals de les qüestions organitzatives, administratives i pedagògiques pels mitjans habituals (circulars, reunions; en cas de necessitat, telèfon). Si es compta amb autorització expressa, es podrà fer ús de mitjans de comunicació instantanis (Telegram, WhatsApp o correu electrònic).
 • Gestionar i controlar les atencions que reben els infants i les famílies per part dels centres d’educació infantil i de l’àrea de treball social del PMEI.
 • Es podrà fer ús d’imatges, vídeos i enregistrament de veus per a dur a terme activitats formatives internes als centres i per a documentar, per mitjà de l’informe individualitzat de final de curs, els processos i els itineraris dels infants.
 • Si es compta amb autorització expressa, els infants podran participar a les fotografies de grup que s’inclouran per a documentar els processos i els itineraris dels infants a l’informe individualitzat de final de curs.
 • Si es compta amb autorització expressa, les imatges, els vídeos i l’enregistrament de veus captades dels infants es podran utilitzar per a elaborar documentació de divulgació de la labor que es realitza a les escoles d’infants. Aquesta divulgació es podrà fer en forma de llibres d’informació del PMEI, de presentació dels nostres serveis a congresos o a través del web oficial del PMEI. Aquestes imatges en cap cas vulneraran els drets fonamentals dels infants.
 • Per a finalitats estadístiques i de millora dels nostres serveis, mitjançant dades anonimitzades. Per a dur a terme aquesta activitat, pot ser que facem arribar enquestes d’opinió, que seran de resposta voluntària.
 • Dur a terme les activitats administratives, fiscals i comptables del PMEI.
Quines dades de caràcter personal tractam?

Les dades de caràcter personal que es poden tractar per part del PMEI són:

 • Identificatives: dades d’identificació dels infants i dels pares, mares i/o tutors/res legals (noms, llinatges, números de DNI o NIE, domicili, telèfon, adreça electrònica, imatges i àudios).
 • Personals: data i lloc de naixement, edat, estats civils i dades familiars.
 • Econòmiques i financeres: laborals, dades bancàries i rendes familiars.
 • Socials: ajudes o subvencions, percepció de prestacions d’assistència social, subsidis i/o pensions.
 • Mèdiques o de salut: discapacitats, necessitats especials i estat de salut dels infants i discapacitats dels membres de la unitat familiar del menor.
 • Judicials: processos judicials i convenis reguladors de separacions, divorcis, custòdies legals i tuteles.
D’on obtenim les dades de caràcter personal?

Les dades de caràcter personal que tractam al PMEI, les obtenim a partir dels següents mitjans:

 • Dels formularis de sol·licitud, inscripció i matrícula que s’emplenin per a qualsevol dels serveis.
 • De la documentació adjunta als processos de sol·licitud, inscripció i matriculació.
 • De les comunicacions que mantenim amb els pares, mares i tutors legals en el marc de la prestació del servei.
 • D’altres administracions públiques, entitats del tercer sector i serveis públics quan siguin necessàries per a verificar o coordinar els serveis prestats.
 • De la informació generada a partir de la prestació dels serveis que presta el PMEI.
 • De les imatges, els vídeos i els enregistraments de veus que es captin durant les activitats.
Quina és la legitimació del tractament de les dades de caràcter personal?

El PMEI està legitimat per a recollir i tractar les dades de caràcter personal, ja que el tractament és necessari per a l’exercici dels poders públics conferits al responsable del tractament i per a complir l’obligació legal d’aquest. És a dir, de conformitat amb el que disposen l’article 6.1.c i e del Reglament europeu 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal, i la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Per a la recollida i el tractament de les dades que no són estrictament necessàries per a complir amb la prestació del servei se sol·licitarà el consentiment previ dels pares, mares i tutors/res legals.

A qui comunicam les vostres dades de caràcter personal?

Per a gestionar determinats serveis el PMEI compta amb la participació de terceres persones alienes a l’organisme, que poden ser empreses, empresaris individuals i altres administracions públiques, entre d’altres. Aquestes terceres persones, que actuen per mitjà de contractes de serveis, convenis de col·laboració o altres formes jurídiques, poden tenir accés a les dades quan resulti necessari per a dur a terme les tasques que tenen encomanades (p.e. proveïdors de serveis informàtics, empreses concessionàries de gestió del servei, empreses d’assessorament externes, entre d’altres). Totes aquestes terceres persones hauran de complir, com a mínim, amb les mateixes mesures de protecció de dades establertes per part del PMEI.

Així mateix, el PMEI pot facilitar dades a les administracions públiques, les entitats del tercer sector d’àmbit social i a serveis públics quan sigui necessari per al compliment de les seves obligacions legals (p.e. la hisenda pública, el Ministeri Fiscal) i per a la gestió dels serveis que du a terme (p.e. subvencions, coordinació amb altres serveis d’atenció social de Palma, quan actuï com a encarregada del tractament d’altres administracions).

Per quant de temps es conserven les dades de caràcter personal?

Les dades proporcionades pels usuaris es conservaran mentre es prestin els serveis. Una vegada finalitzada la relació, el PMEI conservarà les dades pels terminis raonablement necessaris per a complir amb les obligacions legals. Un cop transcorregut el termini, les dades s’eliminaran de tots els sistemes.

Quins són els drets com a afectats o interessats?

Els usuaris tenen dret a sol·licitar l’accés a les seves dades, la limitació del seu ús, o bé oposar-se al seu tractament, així com demanar-ne la portabilitat, la rectificació o la supressió. En els casos que la legitimació estigui basada en el consentiment, aquest pot ser revocat per determinades finalitats, sense que aquest fet afecti la licitud del tractament ja que aquest es basava en el consentiment previ a la seva retirada.  Aquests drets es podran exercir enviant un correu electrònic al delegat de protecció de dades: delegat.protecciodedades@palma.cat, dirigint-hi un escrit o personalment, deixant-hi constància escrita, a les oficines del PMEI (plaça Nova de la Ferreria, 2, 07002 Palma).

En última instància, per al cas en què no es vegin garantits els drets pels mitjans abans indicats, també es podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (c. de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid), al telèfon 901100099 o 912663517.

Fotografies als centres

Amb la finalitat de garantir el dret d’imatge de tots els infants, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la referent als drets d’imatge, se sol·licita a les famílies que no facin fotografies dins les escoles d’infants. A final de curs, es posarà a disposició de les famílies l’informe individualitzat, que es documentarà amb imatges dels processos i els itineraris en els quals hagi participat l’infant. Si es faciliten imatges de grup, aquestes no es podran compartir a les xarxes socials.