Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

preus públics

Preu públic i tarifes

Quotes i aspectes d’administració
Quotes

Les quotes mensuals es calculen segons l’Ordenança municipal vigent que regula el preu públic per la prestació de servei i la realització d’activitats a les escoles d’infants municipals (BOIB núm. 83, d’11 de juny de 2013).

Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF actualitzat Import        
1
Superior a 52.416,01 €
320,30 €
2
Comprès entre 39.312,01 i 52.416,00 €
268,30 €
3
Comprès entre 30.576,01 i 39.312,00 €
213,30 €
4
Comprès entre 21.840,01 i 30.576,00 €
163,30 €
5
Comprès entre 13.104,01 i 21.840,00 €
110,30 €
6
Inferior a 13.104,01 €
78,00 €
7
Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb família vinculada a algun centre d’atenció social i que compleix els requisits de la plaça amb quota reduïda (QR)
52,00 €
34,50 €
13,70 €
8
Per assistència, estada i alimentació d’un infant matriculat a l’aula de ràtio reduïda (té horari específic) es pagarà la meitat de la quota que correspon per nivell de renda del darrer IRPF actualitzat, sempre que aquesta sigui igual o superior a 78 €.
-

Totes les tarifes, exceptuant la del tram 1, ja duen aplicat un descompte al preu del menú, corresponent a una ajuda de menjador que l’Ajuntament de Palma inclou directament a la mateixa quota.
La quantia de l’ajut varia proporcionalment en funció de la quota.

Les tarifes des del tram 2 al 7 s’apliquen únicament als usuaris empadronats al municipi de Palma. En cas contrari s’aplica la tarifa d’import màxim.

Davant el supòsit que la família no pugui presentar la declaració del darrer IRPF actualitzat, ni el PMEI pugui fer la consulta, s’aplicarà la tarifa d’import màxim, llevat dels casos que compleixin amb els requisits de la quota reduïda (QR).

Per a més informació es pot consultar l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del PMEI.

Els criteris de descompte són els següents
 • Les famílies amb dos infants o més matriculats a les escoles del PMEI paguen una tarifa especial del 80% de la quota mensual per cada infant.
 • Les famílies considerades nombroses paguen una tarifa especial del 80% de la quota corresponent.
 • Les famílies que tenen un infant amb necessitats específiques de suport educatiu paguen un 80% de la quota corresponent.
 • Les dones víctimes de violència de gènere i en risc d’exclusió social paguen un 80% de la quota corresponent.
 • Les famílies monoparentals paguen un 80% de la quota corresponent.
 • Si s’acredita que la guàrdia i la custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres familiars es paga una tarifa especial d’un 90% de la quota mensual.
 • Aquestes reduccions s’apliquen si es tracta de quotes de 78 € o superiors i no són acumulables a la mateixa quota.
 • Descomptes específics per falta d’assistència per malaltia:
  • Si l’infant no assisteix a l’escola durant tot un mes, per motius justificats de malaltia, els pares o tutors podran sol·licitar pagar la meitat de la quota corresponent (si és igual o superior a la de 78 €), llevat que es tracti del mes de juliol. Només es podran beneficiar d’aquesta reducció una sola vegada al llarg del curs.
  • Si l’infant no assisteix a l’escola durant 15 dies per motius justificats de malaltia, els pares o tutors podran sol·licitar una reducció del 25% de la quota corresponent, llevat que es tracti del mes de juliol. Només es podran beneficiar d’aquesta reducció dues vegades al llarg del curs.
   Aquests dos descomptes no són acumulables.
Criteris d’administració

Les tarifes mensuals s’han de pagar els primers quinze dies de cada mes en curs, mitjançant domiciliació o liquidació bancària. 

Per a les altes que es produeixen dins els primers cinc dies s’ha de liquidar la tarifa mensual completa i aquesta s’ha de pagar en els deu dies següents. Les que es produeixen després de dia 5 de cada mes es liquiden aplicant la proporció corresponent. 

 • Mes de setembre: els antics alumnes paguen tot el mes sencer. Les noves matrícules paguen mitja quota. 
 • Mes de desembre: es paga el mes complet. 
 • Mes de les vacances de Pasqua: es paga el mes complet.   
 • El mig mes de juliol es paga mitja quota. 

Abans de començar un nou curs s’hauran d’haver satisfet tots els deutes amb el PMEI. 
A efectes de pagament, les baixes voluntàries en la prestació del servei, s’han de notificar mitjançant un escrit dirigit a la directora de l’escola on l’infant està inscrit, amb una antelació mínima de 15 dies. 

Baixes

La manca d’assistència injustificada i/o l’impagament poden implicar la pèrdua de la plaça. 

Durant el curs escolar l’infant no pot absentar-se més d’un mes, llevat de malaltia. Si s’incompleix aquesta norma, amb l’informe previ de la directora del centre, el Consell Rector del PMEI en declararà la baixa i es cobrirà la plaça.