Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

preus públics

Preu públic i tarifes

Tarifes i aspectes d’administració
Tarifes

El servei educatiu que ofereix el Patronat està bonificat al 100% entre les 8.30 i les 15 h i s’hi inclou l’alimentació dels infants. A continuació vos podeu descarregar la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació de serveis i la realització d’activitats del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants aprovada definitivament i publicada al BOIB del 9 de maig de 2023.

Els preus públics dels serveis són els següents:

Concepte Import        
Gestió d’expedient d’admissió al primer cicle d’educació infantil
155 €
Preu mensual
Servei d’acollida de matí de 7.30 a 8.30 h
30 €
Servei d’horabaixa de 15 a 16 h
40 €
Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb un nivell de renda del darrer IRPF actualitzat Import        
1
Superior a 52.416,01 €
320,30 €
2
Comprès entre 39.312,01 i 52.416,00 €
268,30 €
3
Comprès entre 30.576,01 i 39.312,00 €
213,30 €
4
Comprès entre 21.840,01 i 30.576,00 €
163,30 €
5
Comprès entre 13.104,01 i 21.840,00 €
110,30 €
6
Inferior a 13.104,01 €
78,00 €
7
Per assistència, estada i alimentació d’un infant amb família vinculada a algun centre d’atenció social i que compleix els requisits de la plaça amb quota reduïda (QR)
52,00 €
34,50 €
13,70 €
8
Per assistència, estada i alimentació d’un infant matriculat a l’aula de ràtio reduïda (té horari específic) es pagarà la meitat de la quota que correspon per nivell de renda del darrer IRPF actualitzat, sempre que aquesta sigui igual o superior a 78 €.
-

Totes les tarifes, exceptuant la del tram 1, ja duen aplicat un descompte al preu del menú, corresponent a una ajuda de menjador que l’Ajuntament de Palma inclou directament a la mateixa quota.
La quantia de l’ajut varia proporcionalment en funció de la quota.

Les tarifes des del tram 2 al 7 s’apliquen únicament als usuaris empadronats al municipi de Palma. En cas contrari s’aplica la tarifa d’import màxim.

Davant el supòsit que la família no pugui presentar la declaració del darrer IRPF actualitzat, ni el PMEI pugui fer la consulta, s’aplicarà la tarifa d’import màxim, llevat dels casos que compleixin amb els requisits de la quota reduïda (QR).

Per a més informació es pot consultar l’Ordenança reguladora del preu públic per la prestació de serveis i la realització d’activitats del PMEI.

Reduccions de tarifes

Sobre els preus s’hi aplicaran reduccions en els següents casos:

Persones amb dret a reducció i bonificació del preu de la gestió d’expedient d’admissió Percentatge de reducció
Famílies en situació de vulnerabilitat sociofamiliar i econòmica incloses dins un programa d’atenció i seguiment per part de les Tècniques sociofamiliars del Patronat.
50%
Persones amb dret a reduccions i bonificacions del servei d’acollida del matí i servei d’horabaixa Percentatge de reducció
Famílies en situació de vulnerabilitat sociofamiliar i econòmica incloses dins un programa d’atenció i seguiment per part de les Tècniques sociofamiliars del Patronat.
100%
Famílies nombroses i/o monoparentals, amb un nivell de renda inferior a 40.000 €. El percentatge de reducció s’estableix per infant i mes.
50%
Fills/es de dones víctimes de violència de gènere. El percentatge de reducció s’estableix per infant i mes.
50%
 • Les famílies amb dos infants o més matriculats a les escoles del PMEI paguen una tarifa especial del 80% de la quota mensual per cada infant.
 • Les famílies considerades nombroses paguen una tarifa especial del 80% de la quota corresponent.
 • Les famílies que tenen un infant amb necessitats específiques de suport educatiu paguen un 80% de la quota corresponent.
 • Les dones víctimes de violència de gènere i en risc d’exclusió social paguen un 80% de la quota corresponent.
 • Les famílies monoparentals paguen un 80% de la quota corresponent.
 • Si s’acredita que la guàrdia i la custòdia de l’infant és dels padrins o d’altres familiars es paga una tarifa especial d’un 90% de la quota mensual.
 • Aquestes reduccions s’apliquen si es tracta de quotes de 78 € o superiors i no són acumulables a la mateixa quota.
 • Descomptes específics per falta d’assistència per malaltia:
  • Si l’infant no assisteix a l’escola durant tot un mes, per motius justificats de malaltia, els pares o tutors podran sol·licitar pagar la meitat de la quota corresponent (si és igual o superior a la de 78 €), llevat que es tracti del mes de juliol. Només es podran beneficiar d’aquesta reducció una sola vegada al llarg del curs.
  • Si l’infant no assisteix a l’escola durant 15 dies per motius justificats de malaltia, els pares o tutors podran sol·licitar una reducció del 25% de la quota corresponent, llevat que es tracti del mes de juliol. Només es podran beneficiar d’aquesta reducció dues vegades al llarg del curs.
   Aquests dos descomptes no són acumulables.
Criteris d’administració
 1. La sol·licitud de plaça dins termini (13 al 31 de març) només es pot fer després del naixement de l’infant i s’ha d’incorporar a l’escola durant els mesos de setembre o octubre del curs escolar pel qual es fa la sol·licitud de plaça.
 2. El preu en concepte de gestió d’expedient es paga una sola vegada en el moment de l’admissió de l’infant a qualsevol dels cursos del primer cicle d’educació infantil. Si l’alumne/a causa baixa durant el curs, ja sigui voluntària o d’ofici, la quota de matrícula d’admissió s’haurà d’abonar novament en el cas de futures matrícules.
 3. Els serveis d’acollida de matí o d’horabaixa es poden sol·licitar per a tot el curs o per mes complet. La petició s’ha de fer per escrit justificant la necessitat, a l’escola d’infants en el moment de la matrícula. També es podrà sol·licitar durant el curs escolar amb una antelació mínima de set dies. El servei no s’iniciarà fins que l’escola comuniqui a la família la conformitat.
 4. Les baixes en la prestació d’aquests serveis de matí i d’horabaixa, bé perquè ja no es requereix més del servei, bé perquè l’infant causi baixa, s’han de comunicar al centre i per escrit al Patronat a través de registre amb una antelació mínima de set dies. La baixa serà efectiva el mes següent a la sol·licitud.
 5. Les quotes del servei d’acollida de mati i del servei d’horabaixa no es poden fraccionar a excepció dels mesos de setembre i juliol que es pagarà el 50%.
 6. El pagament en concepte de gestió d’expedient i les quotes mensuals per a la utilització del servei d’acollida del matí i del servei d’horabaixa s’han de fer efectius mitjançant domiciliació bancària o bé mitjançant ingrés al compte del PMEI o amb targeta de crèdit o dèbit als serveis administratius del Patronat. En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin seran degudament assumides per la persona usuària del servei i s’hauran de liquidar de forma immediata.
 7. El mes d’octubre s’emetrà el rebut en concepte d’assegurança escolar.
 8. Es pot deixar de tenir la bonificació en el programa d’atenció i seguiment de les TSF del PMEI pels següents motius: la no-veracitat de les dades aportades; no acudir a les entrevistes de seguiment o no aportar la documentació requerida; el tancament de l’expedient als Serveis Socials per manca d’assistència o col·laboració; absències continuades i no justificades de l’infant a l’escola (en aquest cas els viatges no són justificables).
 9. Les quotes no abonades en els terminis prevists es faran efectives per via de constrenyiment.
 10. L’acreditació de la situació de víctima de violència de gènere se farà pel qualsevol del mitjans previstos a l’art. 78 de la Llei 11/2006, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones.
 11. Per obtenir el descompte de família nombrosa s’han d’acreditar els ingressos d’ambdós progenitors amb la darrera declaració de l’IRPF (renda), o bé, certificació emesa per l’AEAT de no estar obligat a fer declaració per aquest impost. En tot cas, també s’haurà de presentar fotocòpia compulsada del carnet de família nombrosa en vigor.
 12. La condició de família monoparental i nombrosa queda regulada la Llei 8/2018 i al Decret 28/2020, de 21 de setembre, de principis generals dels procediments de reconeixement de la condició de família monoparental i de la condició de família nombrosa (BOIB núm. 164, de 22 de setembre de 2020).
Baixes

L’acumulació de faltes d’assistència sense justificar implica la pèrdua de plaça.

Les faltes d’assistència són justificades si el motiu de justificació és un dels següents:

 1. Malaltia de l’alumnat.
 2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.
 3. Mort o malaltia greu d’un familiar de primera línea de consanguinitat.
 4. Vacances laborals del pare, mare o tutor legal (Màxim 30 dies laborables continuats).

En tots els casos és responsabilitat del pare, mare o tutor legal informar a la direcció del centre dels motius de les faltes d’assistència i justificar-les documentalment si així es requereix.