Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe
Patronat Municipal d’Escoles d’Infants

Línia educativa

Els trets característics generals que ajuden a configurar la línia educativa de les escoles del PMEI són:

Educació, inclusió i prevenció

Des dels seus inicis, les escoles infantils del Patronat s’han plantejat com a serveis educatius que vetlen pel creixement personal harmònic i que reconeixen, valoren i atenen la diversitat de la població que integra el terme municipal de Palma. Per aquesta raó, es procura una escolarització primerenca de qualitat que s’adapti al desenvolupament global i a les característiques dels infants, i també al seu entorn familiar, i que alhora contribueixi a la igualtat d’oportunitats, facilitant l’accés i la participació de totes i tots els alumnes com a protagonistes dels processos d’ensenyament-aprenentatge.

Així, la imatge d’infant en la qual es fonamenta la línia educativa del Patronat és la d’infant capaç i competent, recordant les paraules de Loris Malaguzzi: una educació que allibera l’energia i les capacitats de la infància. Per això és necessari treballar a partir de la subtilesa d’un model que, alhora que ofereix l’oportunitat que els infants prenguin la responsabilitat de les seves iniciatives per a descobrir el món que els envolta (Hoyuelos, 2012), pretén satisfer els seus drets tot respectant els ritmes individuals de cadascun per a afavorir el seu  desenvolupament.

Encara que l’escolarització als 0-3 anys no és obligatòria, des del PMEI s’han anat configurant i organitzant diversos recursos per a fomentar el dret a l’educació d’aquesta franja d’edat:

Diversitats de places

Per a afavorir una escolarització equilibrada, juntament amb una intervenció educativa ajustada, el PMEI ofereix les següents places, amb les corresponents llistes d’espera:

 • Places amb quota ordinària (QO).
 • Places amb quota reduïda (QR).
 • Places per a infants amb necessitats educatives especials (NEE).
Inclusió a les escoles d'infantils

Amb l’objecte de possibilitar una educació inclusiva a tot l’alumnat, el PMEI ofereix determinats suports i atencions educatives específiques –durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització– als infants que requereixen una intervenció educativa que transcendeix l’atenció ordinària perquè presenten necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat, de trastorns greus de conducta, emocionals o generalitzats de desenvolupament (Decret 39/2011, de 29 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la diversitat i l’orientació educativa als centres no universitaris sostinguts amb fons públics –BOIB núm. 67, de 05/05/2011–).

Per a desenvolupar aquest programa el PMEI disposa dels següents recursos:

 • Reserva d’una plaça per aula per a infants amb necessitats educatives especials.
 • Una persona amb titulació de mestra especialista en Pedagogia Terapèutica, o el seu equivalent, a cada escola
 • Possibilitat d’assignar professionals amb perfil de tècnic d’educació infantil per a donar suport als infants que, d’acord amb el criteri de l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògica d’Atenció Primerenca (EAP-Conselleria d’Educació) ho requereixen.
 • La intervenció de l’EAP, que participa als centres educatius del PMEI mitjançant l’equip d’orientadors educatius, mestres de suport especialistes en audició i llenguatge, mestres de suport especialistes en pedagogia terapèutica i professors tècnics especialistes en treball sociofamiliar
Treball social a les escoles infantils

El PMEI compta amb un Equip Tècnic Sociofamiliar, que es coordina amb els equips educatius dels centres. Els objectius principals d’aquest servei són:

 • Atendre les famílies amb necessitats vinculades a l’escolarització dels seus infants de 0 a 3 anys
 • Treballar amb les famílies les situacions, pròpies de la primera infància, que puguin sorgir durant el període d’escolarització i requereixin d’un acompanyament professional.
 • Detectar i identificar   situacions de risc i/o dificultat realitzant intervencions sociofamiliars per tal d’afavorir respostes preventives i de protecció a la infància.
 • Facilitar l’accés de les famílies als diferents serveis i recursos existents a l’àmbit de la primera infància.
Ensenyament en català

A les escoles del PMEI la utilització de la llengua vehicular catalana es fa d’acord amb el Decret de la Conselleria d’Educació, de requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil.

Període d’acollida i adaptació

L’inici a l’escola infantil suposa un canvi important en la vida de l’infant i en la vida familiar. A les escoles del Patronat, aquesta experiència s’enfoca des de la informació, l’acompanyament i el suport afectiu. Aquest procés s’inicia amb l’acollida de la família al centre i preveu respectar el temps que en cada cas es requereixi perquè, en el fons, aquest canvi no és tant de rutina, d’espai, etc., sinó que implica una evolució, un creixement personal de cadascuna de les persones implicades: infant, família i equip educatiu.

En aquest sentit, els objectius principals que es marquen els equips educatius quan un infant comença a l’escola són: conèixer l’infant i la família, afavorir la continuació entre la vida familiar i escolar, facilitar –sempre des del respecte– la creació de nous vincles amb els infants i ajudar que les famílies i els infants es familiaritzin amb l’entorn i la dinàmica de l’aula.

Alimentació saludable i de proximitat; amb servei de cuina pròpia

Des dels seus inicis el Patronat fa realitat l’objectiu de tenir un servei de cuina pròpia a cadascuna de les escoles, dotat amb personal qualificat.

Actualment, a través del Projecte Escudella, cada escola compta amb un servei de menjador integrat com un moment educatiu més de la jornada, amb menús elaborats diàriament pel personal de cuina i supervisats per especialistes en alimentació infantil i ecològica. D’aquesta manera s’assegura l’elaboració de menús més equilibrats i variats, amb productes de proximitat, frescs, de temporada i ecològics (sempre que sigui possible), i al mateix temps es valora la cuina com a motor d’aprenentatge.

Així, es tracta d’un projecte transversal i pretén que a les escoles d’infants es cuini i es mengi de manera més saludable i sostenible, alhora que s’estableixen relacions positives i enriquidores envers el moment d’alimentació.

Innovació i millora

Amb l’objectiu de continuar treballant pel benestar integral dels infants, actualment el PMEI està involucrat en diversos projectes de millora.

Així, per exemple, pel que fa a la millora de l’espai-ambient i l’entorn natural com a element educatiu, aquest curs 2021-22 s’estan realitzant intervencions a diversos patis de les escoles del PMEI (equipament, sembra de vegetació, renovació de materials, creació de noves zones d’ombra, etc) de manera que es continuï avançant en l’enriquiment i renaturalització d’aquests contextos d’aprenentatge.  

Un nou projecte que s’ha engegat aquest curs és el de sensibilització musical BAM! Viure i crear amb música l’escola d’infants. Es tracta d’una col·laboració entre el PMEI i l’Escola Municipal de Música (EMMP) per tal millorar l’enfocament d’aquesta àrea i ha suposat el desenvolupament de dues sessions musicals per grup d’edat de cada escola del PMEI, plantejades seguint la Music Learning Theory d’Edwin Gordon. A partir d’aquesta primera fase de prova es valora la futura implementació d’aquesta metodologia a les escoles d’infants.

Projecte Escudella
Alimentació saludable i de proximitat. Servei de cuina pròpia
Projecte BAM!
Viure i crear amb música a l'escola d'infants.
Formació permanent del personal

El PMEI opta per la formació permanent com a base per a la consolidació d’un projecte educatiu comú que es fonamenta en els processos d’innovació i millora.

Així, durant els darrers anys el personal que treballa a les escoles del Patronat ha pogut participar en múltiples accions formatives comunes i vinculades als seus interessos i necessitats. Aquest darrer curs, la formació s’ha centrat especialment en l’Observació i documentació dels processos individuals dels infants i possiblement tengui continuïtat el curs vinent. 

A més, les escoles infantils del PMEI s’ofereixen com a centres de pràctiques per a l’alumnat que cursa estudis del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil o estudis universitaris de Grau d’Educació Infantil, com una clara opció per la formació inicial d’aquests perfils professionals.