Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Baixes

L’acumulació de faltes d’assistència sense justificar implica la pèrdua de plaça.

Les faltes d’assistència són justificades si el motiu de justificació és un dels següents:

  1. Malaltia de l’alumnat.
  2. Cita de l’alumnat amb el/la pediatra o especialista. Ingrés hospitalari.
  3. Mort o malaltia greu d’un familiar de primera línea de consanguinitat.
  4. Vacances laborals del pare, mare o tutor legal (Màxim 30 dies laborables continuats).

En tots els casos és responsabilitat del pare, mare o tutor legal informar a la direcció del centre dels motius de les faltes d’assistència i justificar-les documentalment si així es requereix.

La manca d’assistència d’un infant durant un període superior als quinze dies sense avisar pot implicar la baixa definitiva.

Durant el curs escolar l’infant no pot absentar-se més d’un mes, llevat de malaltia. Si s’incompleix aquesta norma, amb l’informe previ de la directora del centre, el Consell Rector del PMEI declararà la baixa i es cobrirà la plaça.

No pagar la quota durant dos mesos pot suposar la tramitació de la baixa definitiva i la pèrdua de la plaça de l’infant.