Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Sol·licituds fora de termini

La tramitació d’aquestes sol·licituds és a càrrec del Servei d’Escolarització de la CAIB que iniciarà la citació telefònica per assignar places a partir de l’1 d’octubre.

Seguint les instruccions d’Escolarització (Conselleria d’Educació), la sol·licitud es pot fer telemàticament des del següent enllaç:

Per a més informació consultau la pàgina web del Servei d’Escolarització de la CAIB.

En haver finalitzat el termini del procés d’admissió, es pot presentar una sol·licitud per a optar a una possible plaça. Les peticions així presentades es consideraran fora de termini i se situaran per ordre cronològic darrere les sol·licituds que hi haurà a la corresponent llista d’espera de les que s’han presentat dins el termini.

En el cas que una sol·licitud presentada fora de termini pugui optar a la plaça sol·licitada, s’informarà a la família a partir d’un sistema d’avís telefònic i/o correu electrònic. Si al tercer dia no no s’ha fet efectiva la matrícula per part de la família aspirant a la plaça, s’anul·larà la sol·licitud per a donar pas al següent infant de la llista d’espera.

QUAN presentar les sol·licituds fora de termini?

A partir del 19 de juny de 2023 fins a l’inici del procés de sol·licitud de plaça pel curs 2024-25 (aproximadament primera quinzena de març 2024).

ON presentar les sol·licituds fora de termini?

Al registre electrònic del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma (Plaça Nova de la Ferreria, 2, Palma)
ATENCIÓ! Es registraran sol·licituds fora de termini únicament el dilluns i dijous de 9 a 14 h.

A la resta de registres electrònics de l’Administració General de l’Estat, les administracions de les comunitats autònomes (caib), les entitats que integren l’Administració local (OAC), el sector públic institucional (recordau que en alguns casos s’ha de sol·licitar cita prèvia)

A les oficines de correus (per correu certificat)

QUINA DOCUMENTACIÓ presentar?
  • Full de sol·licitud fora de termini emplenat i signat
  • Declaració responsable emplenada (en el cas que només hi hagi la signatura d’1 dels 2 tutors legals a la sol·licitud)
  • Còpia del llibre de família o partida de naixement
  • Còpia del DNI/NIE/Passaport d’ambdós tutors legals de l’infant