Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Sol·licitud de plaça i matrícula

Dossier sol·licitud de plaça i matriculació PMEI curs 2023-24

Visita a les escoles: atès l’alt volum de sol·licituds que reben els centres del PMEI,  durant el període de sol·licitud de plaça, no es pot assegurar que es puguin atendre totes les sol·licituds de visita. Les persones interessades a obtenir informació més específica de cada centre, a part de consultar el web es poden posar en contacte amb la direcció d’aquest, que els facilitarà tota la informació possible i valorarà la viabilitat de programar la visita. Una vegada s’hagi obtingut plaça a algun centre, en el moment de formalitzar la matrícula, es podrà realitzar la visita corresponent.

Calendari del procés
Fases del procés
Presentació de sol·licitud de plaça dins termini:

Seguint les instruccions d’Escolarització (Conselleria d’Educació), la sol·licitud s’ha de dur a terme de manera preferentment telemàtica, a través d’usuari CAIB/GESTIB i Cl@ve PIN; aquí teniu l’enllaç 

Per a realitzar consultes relacionades amb  el tràmit d’admissió o reservar cita presencial per lliurar documentació al PMEI sol·licitar CITA TELEFÒNICA a través del següent enllaç.

El lliurament de documentació en paper per a complementar el tràmit telemàtic, també es podrà fer a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma (OACsense necessitat de demanar cita prèvia. Aquí teniu el llistat i localització de les OAC de Palma.

En el cas en què l’escola sol·licitada en primera opció pertanyi al Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, si UNA VEGADA FINALITZAT EL TRÀMIT TELEMÀTIC aquest indica que es requereix SIGNATURA i/o lliurar documentació en paper, es farà a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma (OAC) sense necessitat de demanar cita prèvia. Aquí teniu el llistat i localització de les OAC de Palma.

Idees clau per guiar la sol·licitud telemàtica

Per tal de guiar-vos en la tramitació telemàtica posau esment a les següents idees clau.

 

INICI  DEL TRÀMIT DE SOL·LICITUD

 • No afecta a la puntuació que es faci més prest o més tard. Els 2 primers dies és habitual que es col·lapsi per l’allau d’entrades; recomanam fer el tràmit en horaris menys concorreguts. També aconsellam no esperar als 2 darrers dies perquè la finalització del tràmit pot implicar lliurar documentació presencialment.
 • Si s’opta per fer el tràmit telemàtic anònim (dades personals) heu de tenir en compte que implica sempre haver de fer gestions presencials: el tràmit no queda validat perquè manca signar-lo així que s’ha d’imprimir, demanar cita prèvia i acudir a lliurar-lo en paper.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD  -DADES PERSONALS-

 • És important introduir les dades talment apareixen al llibre de família /DNI /NIE.
 • Si els tutors només disposen de passaport, han de demanar cita prèvia a través de la web per fer la sol·licitud en paper.
 • La normativa vigent no permet fer sol·licituds d’infants no nats; no es pot introduir una data de naixement inventada.

FORMULARI DE SOL·LICITUD  - CENTRES I CURS-

 • Hi ha la possibilitat de triar vàries opcions de centres; el centre marcat en primera opció és el que marca tot el procés. En cas de no obtenir plaça a cap centre dels seleccionats només es queda en llista d’espera del centre seleccionat en primera opció. En el cas de ser admès en un centre diferent a la primera opció es pot quedar en llista d’espera del centre en primera opció.
 • Es poden seleccionar centres de diferents municipis però la puntuació que s’obté per lloc de residència/treball és la del centre triat en 1a opció.
 • Es poden seleccionar centres municipals/públics (EIEL) i centres privats (CEI) de la Xarxa Complementària. Les condicions i tarifes del PMEI són únicament per a les escoles de titularitat de l’ajuntament de Palma; per a la resta d’escoles CEI Xarxa poden telefonar directament al centre que els interessi i/o consultar la web de l’IEPI.
 • És molt important que l’any de naixement coincideixi amb el curs; si no la sol·licitud queda invalidada: 1r curs nascuts 2023; 2n curs nascuts 2022; 3r curs nascuts 2021.

FORMULARI DE SOL·LICITUD  -BAREM DE PUNTUACIÓ i DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA-

 • Per a agilitzar el procés és important autoritzar la consulta telemàtica de tot allò que sigui possible però MOLT IMPORTANT: comprovar quines dades no es poden comprovar telemàticament i s’han de lliurar en paper presencialment sol·licitant cita prèvia.
 • Criteri –Ubicació-: la puntuació màxima (5,5) s’obtindrà si s’està empadronat a Palma des de 31/03/2021 o una data anterior.
 • Criteri -Renda per Càpita-: en cas de dubte, seleccionar-lo sempre perquè mai penalitza, pot puntuar o no però mai penalitza.
 • Criteri –De Centre-: si ambdós progenitors o tutors fan feina es pot seleccionar aquest criteri a la sol·licitud (0,5 punts) i s’haurà de lliurar presencialment, amb cita prèvia, un certificat de vida laboral actualitzat.

FORMULARI DE SOL·LICITUD  -DOCUMENTACIÓ I DARRERES INSTRUCCIONS-

 • Documentació per lliurar en paper: és molt important comprovar al resum de la sol·licitud que es genera en format pdf, si hi ha informació que la sol·licitud requereix i que no es pot consultar via telemàtica. Si és així, s’ha de sol·licitar cita prèvia per lliurar-la presencialment.
 • Recordam que, en el cas dels tràmits fets amb usuari anònim, sempre s’han de lliurar signats de manera presencial, sol·licitant cita prèvia.
Barems de puntuació i documentació acreditativa necessària

Els criteris de puntuació pels quals poden optar les famílies (per domicili, renda per càpita, etc) i la documentació necessària per a acreditar-los es recullen a la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (BOIB de 23 de febrer; Núm. 24), la informació detallada es pot trobar a continuació.

(!) Existeix un criteri de puntuació associat a les circumstàncies rellevants escollides per cada centre; en aquest cas s’ha seleccionat el criteri: El pare i la mare o ambdós tutors fan feina.

Presentació de sol·licituds de plaça gestionades per l’equip tècnic sociofamiliar

Per a les sol·licituds de plaça gestionades per l’equip tècnic sociofamiliar o que no disposin de DNI/NIE, s’ha de contactar prèviament amb l’equip (ubicat a l’oficina del PMEI), que farà el seguiment del tràmit. 

Presentació de sol·licituds de plaça per a infants amb NEE

Per a les sol·licituds destinades a infants amb necessitats educatives especials s’ha de contactar prèviament amb l’Equip d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Educació (971 24 00 82) perquè acrediti les necessitats educatives de l’infant mitjançant una valoració psicopedagògica prèvia. Aquesta valoració s’haurà d’adjuntar amb el tràmit de sol·licitud.

Llistes de puntuació provisionals
La consulta, amb caràcter individual, es farà a través de la pàgina web del Servei d’Escolarització, sempre que no s’hagi renunciat a la consulta en línia. S’haurà d’introduir a la casella corresponent el seu DNI o NIE i la data de naixement de l’alumne/a. Les persones que no hi puguin accedir podran telefonar al PMEI per consultar la informació relativa als resultats.
Reclamacions

A la mateixa pàgina web del Servei d’Escolarització s’habilitarà un formulari per presentar reclamacions. Si s’ha d’adjuntar documentació complementària, l’hauran de presentar al PMEI amb cita prèvia. (ACTIVAREM L’ENLLAÇ LA SETMANA DEL 15 AL 17 DE MAIG)

Llistes definitives

Després que s’hagi reunit la Comissió d’Escolarització (si s’escau) i un cop revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives dels infants admesos i la llista d’espera, per a cobrir les vacants que es produeixin posteriorment.

La consulta es farà seguint el mateix sistema de les llistes provisionals.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió, només es manté vigent la llista d’espera del centre triat en primera opció.

Matriculació

La direcció del centre contactarà amb les famílies dels infants admesos i els facilitarà una cita per tal de formalitzar la matrícula; ho farà a través de telefonada i també missatge Whastapp/e-mail. La família té 3 dies per acceptar o renunciar a la plaça i fer efectiva la matrícula. Si en el termini indicat la família no respon es fa efectiva la pèrdua de plaça.

Documentació necessària en el moment de matriculació:

 • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant,