Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Sol·licitud de plaça i matrícula

Dossier sol·licitud de plaça i matriculació PMEI curs 2022-23
Dosier solicitud de plaza y matriculación PMEI curso 2022-23

Visita a les escoles: atès l’alt volum de sol·licituds que reben els centres del PMEI, enguany, durant el període de sol·licitud de plaça, no es podran fer visites a les escoles. Les persones interessades a obtenir informació més específica de cada centre, a part de consultar el web es poden posar en contacte amb la direcció d’aquest, que els facilitarà tota la informació possible. Una vegada s’hagi obtingut plaça a algun centre, en el moment de formalitzar la matrícula, es podrà realitzar la visita corresponent.

Calendari del procés
Fases del procés
Presentació de sol·licitud de plaça dins termini:

Seguint les instruccions d’Escolarització (Conselleria d’Educació), la sol·licitud s’ha de dur a terme de manera telemàtica, preferentment a través d’usuari CAIB/GESTIB i Cl@ve PIN; aquí teniu l’enllaç 

Per tal de guiar pas a pas la tramitació telemàtica consultau el vídeo tutorial que hem elaborat.

Video tutorial en català
Video tutorial en castellano
Barems de puntuació i documentació acreditativa necessària

Es poden consultar a través dels següents documents

Els criteris de puntuació pels quals poden optar les famílies (per domicili, renda per càpita, etc) i la documentació necessària per a acreditar-los es recullen a la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, el document complet es pot trobar a continuació.

(!) Existeix un criteri de puntuació associat a les circumstàncies rellevants escollides per cada centre; en aquest cas s’ha sel·leccionat el criteri:  El pare i la mare o ambdós tutors fan feina.

En el cas en què l’escola sol·licitada en primera opció pertanyi al Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, si UNA VEGADA FINALITZAT EL TRÀMIT TELEMÀTIC aquest indica que es requereix SIGNATURA i/o lliurar documentació en paper, es farà a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma (OAC) sense necessitat de demanar cita prèvia. Aquí teniu el llistat i localització de les OAC de Palma.

Les consultes relacionades amb INCDIÈNCIES durant el tràmit telemàtic s’atendran demanant CITA TELEFÒNICA a través del següent enllaç.

Només es tramitaran de manera presencial, a les oficines del PMEI, les sol·licituds gestionades per l’equip tècnic sociofamiliar.

Presentació de sol·licituds de plaça gestionades per l’equip tècnic sociofamiliar

Per a les sol·licituds de plaça amb quota reduïda o que no disposin de DNI/NIE, s’ha de contactar prèviament amb l’equip tècnic sociofamiliar del PMEI (ubicat a les oficines), que farà el seguiment del tràmit. Les condicions d’accés a les quotes reduïdes estan reflectides a Reglament (ROF) del Servei Públic (BOIB 82/2013)

Presentació de sol·licituds de plaça per a infants amb NEE

Per a les sol·licituds destinades a infants amb necessitats educatives especials s’ha de contactar prèviament amb l’Equip d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Educació (971 24 00 82) perquè acrediti les necessitats educatives de l’infant mitjançant una valoració psicopedagògica prèvia. Aquesta valoració s’haurà d’adjuntar amb el tràmit de sol·licitud.

Llistes de puntuació provisionals
La consulta, amb caràcter individual, es farà a través de la pàgina web del Servei d’Escolarització, sempre que no s’hagi renunciat a la consulta en línia. S’haurà d’introduir a la casella corresponent el seu DNI o NIE i la data de naixement de l’alumne/a. Les persones que no hi puguin accedir podran telefonar al PMEI per consultar la informació relativa als resultats.
Reclamacions

A la mateixa pàgina web del Servei d’Escolarització s’habilitarà un formulari per presentar reclamacions. Si s’ha d’adjuntar documentació complementària, l’hauran de presentar al PMEI amb cita prèvia. (ACTIVAREM L’ENLLAÇ LA SETMANA DEL 16 AL 18 DE MAIG)

Llistes definitives

Després que s’hagi reunit la Comissió d’Escolarització (si s’escau) i un cop revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives dels infants admesos i la llista d’espera, per a cobrir les vacants que es produeixin posteriorment.

La consulta es farà seguint el mateix sistema de les llistes provisionals.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió, només es manté vigent la llista d’espera del centre triat en primera opció.

Matriculació

La direcció del centre contactarà amb les famílies dels infants admesos i els facilitarà una cita per tal de formalitzar la matrícula; ho farà a través de telefonada i també missatge Whastapp/e-mail. La família té 3 dies per acceptar o renunciar a la plaça i fer efectiva la matrícula. Si en el termini indicat la família no respon es fa efectiva la pèrdua de plaça.

Documentació necessària en el moment de matriculació:

  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant,
  • Annexes 2A i 2B emplenats.