Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de l'Ajuntament de Palma

logo-pe

ADMISSIÓ

Sol·licitud de plaça i matrícula

Dossier sol·licitud de plaça i matriculació PMEI curs 2024-25

Visita a les escoles: atès l’alt volum de sol·licituds que reben els centres del PMEI,  durant el període de sol·licitud de plaça, no es pot assegurar que es puguin atendre totes les sol·licituds de visita. Les persones interessades a obtenir informació més específica de cada centre, a part de consultar el web es poden posar en contacte amb la direcció d’aquest, que els facilitarà tota la informació possible i valorarà la viabilitat de programar la visita. Una vegada s’hagi obtingut plaça a algun centre, en el moment de formalitzar la matrícula, es podrà realitzar la visita corresponent.

Calendari del procés
Fases del procés

INFORMACIÓ D’AMPLIACIÓ EN PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ.

Fases del procés
Presentació de sol·licitud de plaça dins termini:

Seguint les instruccions d’Escolarització (Conselleria d’Educació), la sol·licitud es pot fer telemàticament o de manera presencial.

Si triau la via telemàtica, la podeu realitzar des del següent enllaç:

Si optau per la via presencial, heu de sol·licitar cita prèvia.

Per a realitzar reservar cita presencial al PMEI o consultes relacionades amb  el tràmit d’admissió sol·licitar CITA TELEFÒNICA a través del següent enllaç.

El lliurament de documentació en paper per a complementar el tràmit telemàtic, es podrà fer a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma (OACsense necessitat de demanar cita prèvia. Aquí teniu el llistat i localització de les OAC de Palma.

En el cas en què l’escola sol·licitada en primera opció pertanyi al Patronat Municipal d’Escoles d’Infants, si UNA VEGADA FINALITZAT EL TRÀMIT TELEMÀTIC aquest indica que es requereix SIGNATURA i/o lliurar documentació en paper, es farà a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Palma (OAC) sense necessitat de demanar cita prèvia. Aquí teniu el llistat i localització de les OAC de Palma.

Per a guiar la tramitació telemàtica, a continuació vos podeu descarregar els manuals del Servei d’Escolarització de la CAIB:
Barems de puntuació i documentació acreditativa necessària

La informació detallada es pot trobar a continuació:

(!) Existeix un criteri de puntuació associat a les circumstàncies rellevants escollides per cada centre; en aquest cas no s’ha seleccionat cap criteri.

Presentació de sol·licituds de plaça gestionades per l’equip tècnic sociofamiliar

Per a les sol·licituds de plaça gestionades per l’equip tècnic sociofamiliar o que no disposin de DNI/NIE, s’ha de contactar prèviament amb l’equip o l’oficina del PMEI, que faran suport en la tramitació. 

Presentació de sol·licituds de plaça per a infants amb NEE

Per a les sol·licituds destinades a infants amb necessitats educatives especials s’ha de contactar prèviament amb l’Equip d’Atenció Primerenca de la Conselleria d’Educació (971 24 00 82) perquè les acrediti mitjançant una valoració psicopedagògica prèvia. Es recomana presentar l‘acreditació provisional amb el tràmit de sol·licitud.

Llistes de puntuació provisionals
La consulta, amb caràcter individual, es farà a través de la pàgina web del Servei d’Escolarització, sempre que no s’hagi renunciat a la consulta en línia. S’haurà d’introduir a la casella corresponent el seu DNI o NIE i la data de naixement de l’alumne/a. Les persones que no hi puguin accedir podran telefonar al PMEI per consultar la informació relativa als resultats.
Reclamacions

A la mateixa pàgina web del Servei d’Escolarització s’habilitarà un formulari per presentar reclamacions. Si s’opta per presentar una reclamació presencialment (en paper o pels mitjans telemàtics del centre) o bé s’ha de completar la reclamació telemàtica amb documentació complementària, s’haurà de fer a l’oficina del PMEI (Plaça Nova de Ferreria, 2. 

Llistes definitives

Després que s’hagi reunit la Comissió d’Escolarització (si s’escau) i un cop revisades les reclamacions, es publicaran les llistes definitives dels infants admesos i la llista d’espera, per a cobrir les vacants que es produeixin posteriorment.

La consulta es farà seguint el mateix sistema de les llistes provisionals.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió, només es manté vigent la llista d’espera del centre triat en primera opció, la vigència d’aquestes llistes d’espera finalitza dia 30 de setembre de 2024.

Per a més informació sobre la cobertura de places vacants consultau el web del Servei d’Escolarització.

Matriculació

La direcció del centre contactarà amb les famílies dels infants admesos i els facilitarà una cita per tal de formalitzar la matrícula; ho farà a través de telefonada i també missatge SMS/WhatsApp/e-mail. La família té un temps limitat per a acceptar la plaça, o renunciar-hi i fer efectiva la matrícula a través de cita presencial acordada amb el centre. Si en el termini indicat la família no respon es fa efectiva la pèrdua de plaça.

Documentació necessària en el moment de matriculació:

  • Fotocòpia del llibre de família o certificat literal de naixement o document acreditatiu del registre civil
  • Fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant.